Regulamin

§ 1 Informacje ogólne:

1.1. Firma SafeBox jest czynna od poniedziałku do soboty w godz. od 8.00 do 20.00.
1.2. Odbieranie rzeczy od Klienta do przechowania oraz dostarczanie rzeczy Klientowi odbywa się w dniach i godzinach pracy firmy SafeBox.
1.3. Przedmioty oddane do przechowania są składowane w odpowiednich warunkach w ubezpieczonym magazynie o najwyższych standardach zabezpieczeń. Naładowany pojemnik jest plombowany ( każda plomba ma swój unikatowy numer) w obecności Klienta i pozostaje w takim stanie do następnego otwarcia przez Klienta lub osób przez niego upoważnionych.
1.4. Dokładny termin odebrania oraz zakończenia przechowywania Klient uzgadnia z przedstawicielem firmy SafeBox.
1.5. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, firma SafeBox nie udostępnia danych swoich Klientów. Dane są wykorzystywane jedynie w celu właściwego wykonania i rozliczenia usługi.

 

§ 2 Oferowane usługi:

2.1. Firma SafeBox świadczy następujące usługi:
1. Przechowywanie rzeczy powierzonych przez Klienta.
2. Wynajem plastikowych pojemników (Boxów).
3. Usługi transportowe: odbiór rzeczy Klienta i ich zwrot.
4. Firma SafeBox nie jest płatnikiem VAT.

 

§ 3 Przyjęcie rzeczy do przechowania:

3.1. Warunkiem przyjęcia rzeczy do przechowania jest zapoznanie się i akceptacja przez Klienta regulaminu oraz podpisanie dowodu przekazania. W przypadku usługi SafeBox Express magazyn odbierze i przechowa rzeczy Klienta w momencie, gdy Klient potwierdzi i zaakceptuje w formie elektronicznej wcześniej wysłaną umowę firmy SafeBox. Koniecznością jest również otrzymanie przez firmę SafeBox potwierdzenia wykonanego przez Klienta przelewu za przynajmniej pierwszy cykl rozliczeniowy (1 miesiąc).
3.2. Klient przy oddawaniu rzeczy do przechowania ma możliwość upoważnienia innych osób do odbioru rzeczy.
3.3. Po otrzymaniu zgłoszenia odbiór rzeczy następuje w miejscu i o czasie uzgodnionym z Klientem.
3.4. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z zadeklarowaniem obecności w wybranym terminie i miejscu przez Klienta. Nieobecność Klienta będzie stanowić podstawę do naliczenia kosztów poniesionych przez firmę SafeBox w związku z poniesieniem kosztów logistycznych.
3.5. Klient jest zobowiązany do spakowania pojemników w taki sposób, aby pokrywa każdego pojemnika zamykała się na płasko oraz aby pojemnik był odpowiednio zabezpieczony na czas transportu i przechowywania. W przypadku niespełnienia tego warunku przez Klienta, kierowca ma prawo poprosić Klienta o przepakowanie części rzeczy do kolejnego Pojemnika albo ich wypakowanie.
3.6. W przypadku przechowania dopuszczalna waga rzeczy włożonych do jednego pojemnika nie może przekroczyć 20 kg łącznie z pojemnikiem. Dopuszczalna waga przedmiotu o niestandardowych wymiarach nie może przekroczyć 20 kg. Jeśli dopuszczalna waga rzeczy zostanie przekroczona, Klient może zostać poproszony o przepakowanie rzeczy do kolejnego pojemnika bądź naliczony dodatkowymi opłatami.
3.7. Klient jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia rzeczy w pojemniku (np. za pomocą folii bąbelkowej) lub innych przedmiotów, aby nie stanowiły one zagrożenia dla zdrowia kierowcy oraz nie powodowały uszkodzeń innych przedmiotów transportowanych bądź przechowywanych przez firmę SafeBox.
3.8. Pojemniki zostają zabezpieczone przy Kliencie za pomocą plomb o unikalnych numerach.
3.9. W trakcie korzystania z usługi, Klient jest zobowiązany do właściwego używania pojemników, a w momencie zwrotu – zobowiązuje się, że pojemniki zostaną oddane w stanie czystym oraz pozbawionym defektów technicznych. Jeśli Klient zwróci firmie SafeBox pojemniki w stanie mocno odbiegającym od tego w jakim je pozostawiono, zostanie obarczony dodatkowymi opłatami.
3.10. W momencie realizacji usługi przez firmę SafeBox, Klient jest zobowiązany w miarę możliwości do zapewnienia dostępu/ podjazdu pod budynek, w którym będzie realizowana usługa. W przypadku utrudnionych warunków w dostępie do budynku, firma SafeBox ma prawo odmówić realizacji usługi bez żadnych konsekwencji.
3.11. Zgłoszenia przyjmowane są w dniach i godzinach pracy firmy SafeBox.
3.12. W sobotę i dni przed świąteczne zamówienia składane po godzinie 12.00 będą realizowane według indywidualnych ustaleń.
3.13. Jeżeli rzeczy, które klient umieszcza w pojemniku do przechowania mają szacowaną wartość powyżej 500 zł, to taki pojmnik ma status ,,premium”. W takiej sytuacji należy do przechowywanych rzeczy dołączyć ich zdjęcia, a pojemnik pakować w obecności kuriera firmy SafeBox.
3.14. W naszym magazynie nie można przechowywać: zwierząt, roślin, produktów spożywczych, substancji chemicznych, toksycznych, łatwopalnych oraz ziół. Firma SafeBox nie przechowuje dzieł sztuki, antyków, biżuterii, płynów, przedmiotów szklanych i pieniędzy. Dodatkowo rzeczy przechowywane muszą być suche, aby zapobiegać powstawaniu wilgoci.
Dokłada lista przedmiotów, których nie można przechowywać w firmie SafeBox:
*akwarium
*akumulator samochodowy
*amunicja
*antyki
*art. spożywcze
*artykuły szybko psujące się
*broń
*dokumenty o charakterze płatniczym
*dzieła sztuki (m.in. obrazy)
*farba
*kamienie szlachetne
*karma
*materiały łatwopalne
*materiały medyczne
*materiały radioaktywne
*materiały wybuchowe
*narkotyki
*papiery wartościowe
*porcelana
*rośliny
*rośliny żywe
*sadzonki
*substancje biologicznie aktywne
*substancje chemicznie
*substancje cuchnące
*substancje psychotropowe
*substancje żrące
*szczątki ludzkie
*szczątki zwierzęce
*towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić *zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność
*złoto
*znaczki pocztowe o wysokiej wartości
*zwierzęta
3.15. W przypadku oddania na przechowanie przez Klienta rzeczy zabronionych, firma SafeBox nie ponosi odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenia, utratę bądź za powstanie pleśni.
3.16. Kurier firmy SafeBox ma prawo odmówić przyjęcia Przedmiotów Klienta, jeśli stwierdzi, że są one niezgodne z warunkami niniejszego Regulaminu bądź zagrażają bezpieczeństwu osób lub innych przedmiotów transportowanych.
3.17. Firma SafeBox ma prawo otworzyć bez zgody Klienta Pojemnik bądź inne opakowanie, w którym Klient oddał swoje rzeczy na przechowanie, jeśli:
*zostanie do tego zobligowany przez odpowiednie służby takie jak np.: straż pożarna, policja, sąd;
* z pojemnika bądź innego przedmiotu oddanego na przechowanie wycieka ciecz lub wydobywa się nieprzyjemny zapach lub istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa pracownika firmy SafeBox bądź innych przedmiotów transportowanych bądź przechowywanych przez firmę SafeBox.
3.18. Jeśli Klient oddał na przechowanie rzecz, której przechowywanie jest zabronione, ponosi on odpowiedzialność z tytułu wszelkich kosztów bądź strat poniesionych przez firmę SafeBox.
3.19. Firma SafeBox nie gwarantuje, że magazyn jest odpowiednim miejscem bądź sposobem na przechowanie przedmiotów o konkretnym przeznaczeniu. Firma SafeBox podejmie niezbędne działania, aby chronić przedmioty Klientów oddane na przechowanie przed powstaniem pleśni, ale nie gwarantuje, że pleśń nie powstanie w naturalny sposób na rzeczach oddanych na przechowanie.Akceptując niniejszy regulamin, Klient potwierdza i zgadza się, że firma SafeBox nie będzie odpowiedzialna za naturalne powstanie pleśni na rzeczach oddanych na przechowanie przez Klienta.

 

§ 4 Odbiór rzeczy:

4.1. Odbiór rzeczy lub przepakowanie pojemników SafeBox należy zgłosić telefonicznie bądź drogą mailową. W przypadku usługi SafeBox Express zwrot rzeczy następuje w momencie wyrażenia chęci zwrotu przez Klienta drogą telefoniczną lub mailową. Zgłoszenie zwrotu do godziny 12:00 dnia roboczego warunkuje wysłanie rzeczy Klienta pod wskazany przez niego adres jeszcze tego samego dnia. 
4.2. Użytkownik ma możliwość przedłużenia okresu przechowywania przedmiotów – może to zrobić w każdym momencie trwania umowy
4.3. Rzeczy są dostarczane Klientowi w terminie ustalonym wcześniej z Klientem.
4.4. W przypadku zwrotu przedmiotów do Klienta, Klient zobowiązuje się być obecnym w miejscu, do którego zamówił zwrot rzeczy bądź wyznaczyć inną osobę do tego celu. 
4.5. Zgłoszenia przyjmowane są w dniach i godzinach pracy firmy SafeBox.
4.6. Rzeczy przechowywane wydawane są tylko zleceniodawcy lub osobom upoważnionym.
4.7. Odbiór sprzętu zostaje potwierdzony pisemnym pokwitowaniem.

§ 5 Płatności:

5.1. Płatność za usługę realizowana jest w cyklach rozliczeniowych.
5.2. Cykl rozliczeniowy trwa 1 miesiąc (30 dni).
5.3. Opłata za przechowanie uiszczana jest po rozpoczęciu każdego nowego cyklu NIE później niż do 3 dnia rozpoczętego cyklu rozliczeniowego.
5.4. Nieustalenie terminu zwrotu Przedmiotów skutkuje automatycznym przedłużeniem okresu świadczenia usługi o kolejny okres rozliczeniowy.
5.5. Powyżej 3 cyklu rozliczeniowego opłata za ostatni cykl rozliczeniowy będzie rozliczana proporcjonalnie do czasu przechowywania rzeczy Klienta.
5.6. W przypadku nieuiszczenia należności w regulaminowym terminie za przechowywanie Klient zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 5% zaległej kwoty dziennie. Kara naliczana jest przez okres dwóch miesięcy. Po tym czasie w przypadku braku kontaktu ze strony Klienta, bądź dalszego nieuregulowania należności za usługę przechowywane rzeczy przechodzą na licytację bądź na własność firmy SafeBox.
5.7. Opłata za dojazd do Klienta i transport rzeczy wynosi jednorazowo 15 zł. Płatność za pierwszy cykl rozliczeniowy jest regulowana jedynie gotówką przy odbiorze rzeczy od Klienta, podobnie jak opłata za dojazd. Opłata za następne cykle rozliczeniowe może być uiszczana przelewem bądź gotówką. W przypadku usługi SafeBox Express poniżej okresu 3 miesięcy koszt kuriera, transportu rzeczy w obie strony przechowywania ponosi Klient. W przypadku okresu przechowywania dłuższego niż 3 miesiące koszt kuriera zwrotnego reguluje firma SafeBox. 
5.8. Aktualny cennik znajduje się na stronie www.safe-box.pl.
5.9. Podane kwoty są kwotami brutto.

§ 6 Odpowiedzialność za rzeczy:

6.1. Firma SafeBox ponosi odpowiedzialność za rzeczy powierzone przez Klienta w trakcie trwania umowy.
6.2. Firma SafeBox zobowiązuje się, po zakończeniu przechowania dostarczyć rzeczy Klientowi w takim samym stanie w jakim je odebrała od Klienta.


§ 7 Informacje o Kliencie:
7.1. Klient podpisując dowód przekazania rzeczy potwierdza, że rzeczy są jego własnością, a wszystkie dane, które zostały wpisane do umowy, są zgodne z prawdą i są aktualne.
7.2. Klient oddający rzeczy do przechowania oświadcza, że nie pochodzą one z kradzieży ani innego nielegalnego źródła.

7.3. Firma SafeBox nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie powstałe szkody w przypadku stwierdzenia nie przestrzegania zaakceptowanego regulaminu przez Klienta.

 

§ 8 Reklamacje:

8.1, Użytkownik pragnący zgłosić reklamacje powinien dokonać jej przesyłając wiadomość do firmy SafeBox na adres e-mail: biuro@safe-box.pl
W reklamacji należy opisać przyczynę reklamacji oraz okoliczności reklamacji;
8.2. Firma SafeBox ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.

§ 9 Postanowienia końcowe:

9.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle